ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਤਾ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਤਾ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ,
ਜੇ ਬੁਰਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਸਾਬਤ ਕਰ,
ਚਲ ਮੈਂ ਬੇਵਫਾ ਹੀ ਸਹੀ
ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਫਾ ਸਾਬਤ ਕਰ..!!


Writer- Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top