ਇਸ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਸ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਵਿਚ ਭਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਰੰਗਾ ਹਾਂ__

ਪਰ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆ ਤੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ__:)
 
Top