ਇਸ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਸ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ, ਭਾਵੇ ਮੈਂ ਬੇਰੰਗਾ ਹਾਂ__

ਪਰ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆ ਤੋ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ__
 
Top