ਘੱਟ ਗਿਆ ਖਰਚਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਘੱਟ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਤੇਲ ਦਾ, ਬੁਲਟ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਏ__

ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਕਾ ਜਿਆਦਾ ਹੁਣ ਨੈਟ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਏ__;)
 
Top