ਤੂੰ ਮਨਾਉਦੀ ਰਹੀ ਦੀਵਾਲੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੂੰ ਮਨਾਉਦੀ ਰਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਵੀਟ ਨਾਲ__

ਜੱਟ ਉਗਲਾਂ ਲਬੇੜੀ ਫਿਰਦਾ ਮੀਟ ਨਾਲ__:d
 
Top