ਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨੱਖਰਿਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਨੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨੱਖਰਿਆ ਦੀ ਪੱਟੀ__

ਤਾ ਜੱਟ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਮਾਲਕ ਕੱਬੇ ਦਾ__
 
Top