ਦੂਰੋ−ਦੂਰੋ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਦੂਰੋ−ਦੂਰੋ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ ਬੁਲਾ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀ

ਤੂੰ ਕੰਮ ਦਿਲ ਜਿਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨੇੜੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀ
 
Top