ਯਾਰ ਦੇਸੀ ਉੱਤੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਯਾਰ ਦੇਸੀ ਉੱਤੇ ਖੇਸੀ ਤਾਣੀ ਏ__

ਲੋਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਲੁਕ ਪਰਾਣੀ ਏ__;)
 
Top