ਪੇਂਡੂ ਯਾਰ ਦੇਸੀ


ਤੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਾਹਮਣੀ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਯਾਰ ਦੇਸੀ,

ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਨੀ..?ਨੀ ਮੇਰੇ ਇਕ ਬੁਲੇਟ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ.!

ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣ 3 ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾਂ ਨੀ...


 
Top