ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ

♥ ਤੁੰ ਬਾਹਮਣੀ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ''JaTT'' ਦੇਸੀ, ਕਿਵੇਂ
ਮਿਲਣ ਆਪਣੇ
ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੀ,
ਨੀ ਮੇਰੇ ਇਕ BuLLeT ਦੇ ਮੁਲ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ
ਦੀਆਂ ਆ
ਜਾਣ 3 ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰਾ ਨੀ ♥
 
Top