ਕੱਟਾਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੱਟਾਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਸੌਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਰ ਦੇ__

ਕਰਦੇ ਨੈਣ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ__;)
 
Top