ਤਕੜਾ ਵਟਦਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਘੂਰੀਆ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤਕੜਾ ਵਟਦਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਘੂਰੀਆ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬਾ ਤੇ ਬਣਾਉਦੇ ਮੂਵੀਆ__

ਰੱਬਾ ਕਈਆ ਨੂੰ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀ, ਕਈਆ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ
ਚੂਰੀਆ__:/Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top