ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਏਨਾ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਕੇ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top