ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ "ਵਜਹ" ਬਣੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀ__

ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਦੁੱਖ ਦੀ "ਵਜਹ" ਨਹੀ__
 
Top