ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ

KARAN

Prime VIP
ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸੌਂ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ,,
ਸੁਪਨੇ ਉਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਣਾ ਛੱਡ
ਦੇਵੇ ....

Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top