ਉਹ ਵਰਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਜੀ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਉਹ ਵਰਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ Natural Beauty ਏ__

ਉਹ ਵੇਹਲੀ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੀ Hard Duty ਏ__;)


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top