ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਵੈਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੋਫ ਨਹੀ__

ਸਭ ਤੋ ਵਖਰਾ ਏ ਰੂਪ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀ__:/


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top