ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਢੁੱਕ ਬਹਿੰਦੀ__

ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਸਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬਾਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ__:/


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top