ਸਾਡਾ 1st Year ਚ’

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਡਾ 1st Year ਚ’ ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਸੀ,ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫੇਲ
ਹੀ ਪੱਕਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ__

ਤੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੌੜੀ ਚੜਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ
ਹੀ ਤਾਂ ਅੜਦੀ ਗਈ__:/
 
Top