ਅਫੀਮ ਦੇ ਦੀ

→ ✰ Dead . UnP ✰ ←

→ Pendu ✰ ←
Staff member
ਬੇਬੇ ਅਮਲੀ ਨੂੰ :- ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ

ਖੰਘ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ__?

ਅਮਲੀ :- ਅਫੀਮ ਦੇ ਦੀ___

ਬੇਬੇ :- ਅਫੀਮ ਖੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੂ___

ਅਮਲੀ :- ਅਫੀਮ ਨੇ ਮੇਰੇ 35 ਕਿੱਲੇ ਚੱਕ ਤੇ ਖੰਘ

ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਛੱਡੂ..:hassa
 
Top