ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ

ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ,ਅਸਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਸੀ,

ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ ਕੋਲ ਜਦ,ਸਹਾਰਾ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ,

ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ,ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਇਸੇ,

ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਨੇ ਪਰ, ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ,


by unknown
 
Top