ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਮੋਤ ਵੀ ਸਾਲੀ ਘੱਟ ਸੋਹਣੀ ਨੀ ਹੋਣੀ .......

ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਮੋਤ ਵੀ ਸਾਲੀ ਘੱਟ ਸੋਹਣੀ ਨੀ ਹੋਣੀ .......
ਕਿਓਕੇ .....ਜੇਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਓਹਨੁ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੇਓਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ..


 
Top