ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜਰੂਰ ਆਉਗਾ

ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਆਉਗਾ...
ਗਦਾਰ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਉਗਾ..

ਹਵਾਰੇ ਜਿਹੇ ਆਉਣ ਗੇ ਸੁਨਾਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਕੇ..
ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ੋਡੀ ਫਿਰ ਬੂਲੇਟ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪਵਾਉਗਾ.
......
ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਹਰਟ ਅਟੈਕ...
ਜਦੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਮਾ ak 47 ਚਲਾਉਗਾ....

ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਣਾ ਸੀ ਜੁਲਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿ ਲਿਆ...
ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੇਸ਼ਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਗਾ...

ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਤੂੰ.
ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੁਣ ਜਰੂਰ ਆਉਗਾ............
 
Top