ਨਿੱਤ ਓਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨੀ ਥਕਦਾ ਮੈਂ

jinder143

cheerey wala
♥ ਨਿੱਤ ਓਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਨੀ ਥਕਦਾ ਮੈਂ__,

Ƹਓਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ_,

Ƹਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਖੋਂ ਨਾਂ ਲਵੇ ਇਹ ਜਮਾਨਾ ਓਸਨੂੰ __,

Ƹਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਓਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ♥


(sukhpreet mann)
 
Top