ਨਾ ਸਹੀ

ਅਸੀ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਉਗੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਹੀ ਸਹੀ

ਬਾਰੀ ਸਾਲੀ ਪਊ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ

ਸਾਥੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ

ਉਹਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਥਾਂ ਨਾ ਸਹੀ

ਸਾਡੇ ਬੁੱਲਾ ਉਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਹੀ

ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਅਸੀ ਮੰਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹੀ

ਉਹ ਵੱਸਦੇ ਅਸੀ ਯਾਰਾ ਵਿਚ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਸਹੀ
 
Top