ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਆਵੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ

Saini Sa'aB

K00l$@!n!
ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਾ ,

ਤੇਰਾ ਪੱਲ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੇ ਸਾਥੋ ਸਹਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ ,

ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਆਵੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ ,

ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਇਕਰਾਰ ਕੋਈ ਕਰੀਏ ,

ਬੁਲਾ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਜੋ ਇੰਜਹਾਰ ਕੋਈ ਕਰੀਏ ,

ਇੰਨਕਾਰ ਤੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਚੁਪ ਰਹਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ ,

ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਆਵੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ ,

ਇਕ ਦਰਦ ਅਵੱਲਾ ਏ ਇਕ ਚੀਸ ਅਨੋਖੀ ਏ ,

ਅਸੀ ਪੀਤਲ ਦੇ ਛੱਲੇ ਤੂੰ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਏ ,

ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸੱਕਦੇ ਨਾ ਮੁਲ ਲੈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ ,

ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਆਵੇ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀ


writer : - unknown
 
Top