ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

ਮੇਰੀ ਜੁਬਾਨ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ
ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁਨ੍ਦਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਸਕੇ
ਜ਼ਿਨਦਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿੱਲ ਦੇ ਵਰ੍ਕੇ ਫ਼ੋਲਦੀ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੁਬਾਨ ਨਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

ਮਂਜਿਲ ਵਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਵੇ
ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਰ ਪਾੱਸੇ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਵੇ
ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਜ਼ਿਨਦਗੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾ ਰਾਹ ਖੋਲਦੀ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੁਬਾਨ ਨਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

ਆ ਜਾਂਦੇ ਦਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਝੂਠੇ ਮਾਨ ਯਾਰੋ
ਭੂੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੁੱਜਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਯਾਰੋ
ਮਾਰ ਠੋਕਰ ਜ਼ਿਨਦਗੀ ਜਦੋਂ ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੀ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੁਬਾਨ ਨਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

ਬਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਬੱਸ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਪੀਰ
ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂ ਜ਼ਿਨਦਗੀ ਜਦੋਂ ਇਕੋ ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਦੀ ਹੈ
ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੁਬਾਨ ਨਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ

ਗੁਜਰੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਯਾਦਾਂ ਚੇਤੇ ਆਂਉਦੀਆਂ
ਹਾੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਵਾਚ ਫਿਰ ਅਖਾਂ ਨੀਰ ਵਗਾਂਉਦੀਆਂ
ਜਿਂਦ "ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ" ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ ਹੈ
ਊਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੁਬਾਨ ਨਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਬੋਲਦੀ ਹੈ
 
Top