ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਲਿਆ

RaviSandhu

SandhuBoyz.c0m
ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਲਿਆ,
ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਓਹਲੇ ਬੇਹ ਕੇ ਰੋ ਲਿਆ।
ਯਾਦ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੀਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ,
ਹਿਜਰਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਹੰਜੂਆਂ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿਆ।
ਤੂੰ ਸੀ ਕਦੇ ਕੇਹਾ ਮੈਂ ਸੀ ਪਰਛਾਈਂ ਤੇਰੀ,
ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ।
ਸੋਚਇਆ ਸੀ ਪੁੱਗੂ ਯਾਰੀ ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰ ਕੇ,
ਇਹ ਝੂਠਾ ਵਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਚ ਸੋਂ ਲਿਆ।
ਮੌਤ ਸੀ ਸੱਚੀ ਜੇਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ।
ਲਾਰੇ ਤੇਰਿਾਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ,
ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਲਿਆ।
 
Top