zero figure

avi-jaat

Elite
#Zero तै नीच्चै #Figure जा लिया ????
के #बीच तै टूटै गी। ????
#बुगले तै बी #रंग #गोरा। ????
ओर #राम नै के लुटै गी। ????
????????????????????????????
#Daieting तै तू #मरण नै हो रह्यी। ????
क्यूँ #गात का मारै मट्ठ बैरण,. ????
#सुथरी सै तू , #सुथरी सै ????
क्यूँ #राम कै देरी #लट्ठ बैरण ????
????????????????????????????
 
Top