ਮੈ Smile ਕਰਦਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਮੈ Smile ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਨੱਕ ਚੜਾ ਕੇ ਨੀ__

ਜੱਟ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦਾ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨੀ__:/Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top