ਬਸ Jdon ਚੇਤਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਸ Jdon ਚੇਤਾ Tera ਆਉਂਦਾ__

Fir ਤਾਂ Yaar ਤੇਰਾ Direct ਤੇਰੇ Naam ਦੇ Status ਪਾਉਂਦਾ__
 
Top