ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ Hi-Fi

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ Hi-Fi ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਂਗੀ__

Jatt ਦਾ ਸਰਜੂਗਾ ਨੀ ਤੂੰ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਰੋਵੇਂਗੀ__:/


Writer - Unknown
 
Last edited by a moderator:
Top