ਗਰਮੀ Di ਰੁੱਤ Vich

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਗਰਮੀ Di ਰੁੱਤ Vich ਲਾਈਆਂ Yaarian__

Hun ਚੜ Gya ਸਿਆਲ Kamm ਆਉਣਗੀਆਂ__;)
 
Top