ਜਿਹੜੇ Att ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਹੜੇ Att ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ, Khed ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਆਰੀ__

ਲਾਉਂਦੇ Dao ਉੱਤੇ ਜਾਨ, Jithe ਅੜ ਜੇ ਗਰਾਰੀ__
 
Top