ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿਉ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ,

jass_cancerian

ਯਾਰ ਸਾਥੋ
ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿਉ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ,


ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿਉ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ,
ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿਉ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ,
ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਗਿਆ,
ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿਉ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ,
 
Top