ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ

ਅਜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ,
https://poemsbygerry.blogspot.com/
https://poemsbygerry.blogspot.com/
ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ ਦਾ ਮੁਕਿਆਂ, ਗਿਆ ਥੈਲੇ ਚ' ਭਰਵਾਉਣ,
https://poemsbygerry.blogspot.com/
ਕਹਿਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਪੁੱਜ ਪਰਚੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ,
https://poemsbygerry.blogspot.com/
ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ,
https://poemsbygerry.blogspot.com/
ਤਪਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕੜ ਕੇ,
https://poemsbygerry.blogspot.com/
ਘੂਰ ਮੇਰੇ ਵਲ ਵੱਟੀ ਉਸਨੇ ਪਾਸ ਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਫਕੜ ਕੇ,
https://poemsbygerry.blogspot.com/
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਤੂੰ ਨਹੀ? ਜੋ ਫ਼ੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ,
https://poemsbygerry.blogspot.com/
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਏਸੇ ਤਰਾ ਹੀ ਪਿਸਦਾ ਹੈ,
https://poemsbygerry.blogspot.com/
ਹਾਲੇ ਆਪਾ ਗਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਅਵਾਜ਼,
https://poemsbygerry.blogspot.com/
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਗਰਮੀ ਏ, ਪਰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼,
https://poemsbygerry.blogspot.com/
ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਏਹ 10,000 ਹੈ ਲਿਖਿਆ,
https://poemsbygerry.blogspot.com/
ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ, ਤੈਂ ਹਾਲੇ ਨੀ ਦਿੱਖਿਆ,
https://poemsbygerry.blogspot.com/
ਤੁਸੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਦਿਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੌਨੂੰ ਬੰਦ,
https://poemsbygerry.blogspot.com/
ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਗੀਝੇ ਤੁਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਥੌਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ,
https://poemsbygerry.blogspot.com/
https://poemsbygerry.blogspot.com/
https://poemsbygerry.blogspot.com/
ਲੇਖਕ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ(ਗੈਰੀ)
 
Top