ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਹੋ

GöLdie $idhu

Well-known member
ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਹੋ, ਕਮਲ ਹੋ ਜਾਂ ਗੇਂਦਾ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ । ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ।
 
Top