ਗੀਤ-ਅੱਜ ਕਾਗ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲੇ

BaBBu

Prime VIP
ਅੱਜ ਕਾਗ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ।

ਅੱਜ ਝੱਟੇ ਝੱਟੇ ਕੰਨ ਵੱਜਦੇ ਨੇ
ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਸਜਦੇ ਨੇ ।

ਦਿਲ ਵਿਚ ਪਈ ਪੋਣੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ।
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂਘ ਉਡੀਕ ਤੇ ਚਿਰ ਦੀ ਏ ।

ਅੱਖ ਬੂਹੇ ਵਿਚ ਈ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ।
ਪਈ ਝੱਟੇ ਝੱਟੇ ਸੂਹ ਲੈਂਦੀ ਏ ।

ਇਹ ਜਦ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ।
ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਜੰਦਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ।

ਇਹ ਬਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਖੋਲ੍ਹੇ ।
ਅੱਜ ਕਾਗ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ।
 
Top