ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਹੂੰਝੇ

BaBBu

Prime VIP
ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਹੂੰਝੇ ।
ਅੱਖੀਂ ਜੋ ਅੱਥਰੂ ਆਏ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝੇ ।

ਅਜੇ ਦੂਰ ਸੀ ਲੜਾਈ, ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ ਵਾ ਵੱਗੀ;
ਜਾ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਸਾਥੀ ਅੱਕ ਵਾਲੀ ਰੂੰ ਦੇ ।

ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਖੇਡੋ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਖਾਲੀ;
ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ।

ਐ ਕਾਸ਼ ਬਣ ਹੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ;
ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਵਿਚ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਦੇ, ਉੱਚਾ ਹੋ ਹਾਸਾ ਗੂੰਜੇ ।

ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਭਾਲਦਾ ਹਾਂ;
ਮੇਰੇ ਤ੍ਰੇਲ ਵਰਗੇ ਮੋਤੀ, ਡਿੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭੂੰਜੇ ।
 
Top