ਯਾਦ

BaBBu

Prime VIP
ਕੀ ਉਹ ਅਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ?
ਕੀ ਉਹ ਅਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ?
ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ।

ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ,
ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਜੋ ਸੀ ਤੁਰਗੇ,
ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਜੋ ਸੀ ਪਰਤੇ
ਕੀ ਉਹ ਅਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ?

ਉਹ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵੰਡੇ ਦੀ,
ਪੀ ਲਈ ਵਿਹੁ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉੱਚਰੀ
ਨਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਉੱਕਰੀ
ਕੀ ਉਹ ਅਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ?

ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਆਵੇਗੀ
ਹਿਚਕੀ ਡਾਹਢਾ ਤੜਫਾਏਗੀ
ਫਰਕ ਫਰਕ ਅੱਖ ਥੱਕ ਜਾਵੇਗੀ
ਕੀ ਉਹ ਅਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ?

ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਅੱਖੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ
ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੰਡੀਆਂ
ਰੰਗ ਰੰਗ ਕੇ ਬਦਰੰਗੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ
ਕੀ ਉਹ ਅਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ?

ਜਦ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ
ਪਾੜਨਗੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਕੇ
ਕੀ ਉਹੀਓ ਰੋਕਣਗੇ ਆ ਕੇ ?
ਕੀ ਉਹ ਅਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ?

ਮੋਇਆਂ ਦੇ ਅੱਧਮੋਏ ਮਾਪੇ
ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਦ ਕੋਲ ਬਹਾ ਕੇ
'ਪੁੱਤ ! ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਜਿਹਾ ਜਾਪੇਂ
ਕੀ ਉਹ ਅਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ ?
ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ।
 
Top