ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

KARAN

Prime VIP
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ
ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ...​
 
Top