ਖੇਡਾਂਗੇ ਹਰ ਬਾਜ਼ੀ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਖੇਡਾਂਗੇ ਹਰ ਬਾਜ਼ੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਕਰੇ ਜਿਤਾਓਣ ਦਾ__

ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਡੀਕਾਂਗੇ , ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਕਰੇ ਆਉਣ ਦਾ__
 
Top