ਜ਼ਰੁਰਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜ਼ਰੁਰਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂਰ Insaan ਦਾ__

ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ Majboori ਤਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ_
 
Top