ਵੱਡੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਵੱਡੇ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ__

ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੱਤਾਂ, ਇਸ਼ਕੇ ਨੇ ਉਲਝਾ ਲਿਆ __
 
Top