ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਉਏ ਸੰਗਦੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ ਉਏ ਸੰਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿਲ ਮੰਗਦੀ ਸੀ,ਵਸ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਛੱਲਾ ਮੁੰਦੀ ਨਾ ਵਟਾ ਲਿਆ__

ਦਸੂਹੇ ਦਾ "ਸ਼ਾਹੀ" ਪਹਿਲੇ ਬਦਨਾਮ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਲੱਬਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ__
 
Top