ਗੱਲ ਕਰ ਨਾ ਦੂਰੀ ਦੀ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਗੱਲ ਕਰ ਨਾ ਦੂਰੀ ਦੀ, ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਰ ਅੜੀੲੇ__

ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਨੇ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਅੜੀੲੇ__
 
Top