ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ__

ਤਾਂ "ਰੱਬ" ਦਾ ਵੀ ਏਥੈ ਜਿਕਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ_
 
Top