ਬੇਬੇ ਦੀਆ ਮਕੀ ਦੀਆ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬੇਬੇ ਦੀਆ ਮਕੀ ਦੀਆ ਰੋਟੀਆ ਸਾਗਾ ਨਾਲ__

ਯਾਰੋ ਇਹ ਤਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ__
 
Top