ਕੁੜੀਆ ਆਉਦੀਆ ਨੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕੁੜੀਆ ਆਉਦੀਆ ਨੇ ਹੀਰ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਲੱਗਦੀਆ ਨੇ ਖੀਰ ਦੀ ਤਰਾਂ__

ਦਿਲ ਚ ਵੱਜਦੀਆ ਨੇ ਤੀਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆ ਨੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਤਰਾਂ__


https://www.facebook.com/jeetakaint#
 
Top