ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਿਚ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਕੁਤਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੁਦੈ__

ਵੱਜਦਾ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੈ__
 
Top